Privacy

Privacyverklaring

Yacc Nederland BV holding / Bewust Ondernemen / Step up and Start, gevestigd aan Asseltsestraat 36, 6071 BT Swamen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

info@yacc.nl
Asseltsestraat 36
6071 BT Swalmen
06-43081773

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Yacc Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In onderstaande vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yacc Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om uw opdracht op een juiste wijze uit te kunnen voeren of omdat u ons toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken. Yacc Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Yacc Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yacc Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. Daar waar uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, worden de gegevens bewaard tot dat er een verzoek uwerzijds tot verwijdering wordt gedaan als bedoeld in art. 17 AVG.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Yacc Nederland verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yacc Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In alle andere gevallen waarin wij persoonsgegevens met externe partijen delen gebeurt dit alleen op uw verzoek en na uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yacc Nederlandgebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yacc Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yacc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yacc Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging

Yacc Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yacc.nl

Versie mei 2018